DdbTa del av RAS som står för Rasspecifik avelsstrategi för Douge de Bordeaux. Klicka på länken nedan:

http://sbhk.se/dokument/hundraser_ras/ras_dogue-de-bordeaux-2017.pdf

År 2001 beslutade SKK:s Kennelfullmäktige att det för varje ras ska finnas en rasspecifik avelsstrategi, RAS.
Denna ska innehålla rasens historia, nuläge och ge tydliga mål för framtiden.
RAS är ett kontinuerligt arbete för att främja kvalitetsutveckling inom rasen.
Inom RAS sker en omvandling av begränsad vetskap till samlad kunskap som i den praktiska tillämpningen utvecklas till en kompetens.
Målet är att kunskapen ska enas med erfarenheten under denna process som ingår i RAS.
Det är rasklubbens stora förhoppning att vi alla, uppfödare såväl som hundägare, känner vårt fulla
ansvar att bevara och utveckla den Svenska Dogue de Bordeaux rasens mentala, fysiska hälsa och exteriör även för framtiden.
Klubben har förankrat arbetet med RAS genom information via hemsidan och uppfödarträff.
En revidering och uppdateringar av RAS har genomförts 2006-2013.
Arbetet har förankrats inom klubben vid uppfödarmöte i april 2013, samt juli 2014.